شرایط اقساط تور ها

اقساط تور های خارجی

50 درصد مبلغ تـــــــور بــــــصورت نـــقـــد

50 درصد مبلغ بصورت اقساط تا سقف 10 ماه

با محاسبه کارمزد

بـرای هـر قـسط مـاهیــانه یـا دو مـاه یک بار 

یک فقره چک صیادی مورد نیاز است.

اقساط تور های داخلی

50 درصد مبلغ تـــــــور بــــــصورت نـــقـــد

50 درصد مبلغ بصورت اقساط تا سقف 10 ماه

با محاسبه کارمزد

بـرای هـر قـسط مـاهیــانه یـا دو مـاه یک بار 

یک فقره چک صیادی مورد نیاز است.

اقساط تور های زیارتی

 50 درصد مبلغ تور بصورت نقد

50 درصد مبلغ بصورت اقساط تاسقف 5ماه

با محاسبه کارمزد

بـرای هـر قـسط مـاهیــانه یـا دو مـاه یک بار 

یک فقره چک صیادی مورد نیاز است.