شرایط اقساط تور ها

اقساط تور های خارجی

50 درصد مبلغ تـــــــور بــــــصورت نـــقـــد

50 درصد مبلغ بصورت اقساط تا سقف 5 ماه

با محاسبه کارمزد

بـرای هـر قـسط مـاهیــانه یـا دو مـاه یک بار 

یک فقره چک صیادی مورد نیاز است.

اقساط تور های داخلی

50 درصد مبلغ تـــــــور بــــــصورت نـــقـــد

50 درصد مبلغ بصورت اقساط تا سقف 5 ماه

با محاسبه کارمزد

بـرای هـر قـسط مـاهیــانه یـا دو مـاه یک بار 

یک فقره چک صیادی مورد نیاز است.

اقساط تور های زیارتی

 50 درصد مبلغ تور بصورت نقد

50 درصد مبلغ بصورت اقساط تاسقف 5 ماه

با محاسبه کارمزد

بـرای هـر قـسط مـاهیــانه یـا دو مـاه یک بار 

یک فقره چک صیادی مورد نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر

بــا همکــاران مــا

در ارتباط باشید 34118-031