شرایط اقساط تور ها

اقساط تور های خارجی

50 درصد مبلغ تـــــــور بــــــصورت نـــقـــد

50 درصد مبلغ بصورت اقساط تا سقف 10 ماه

با محاسبه کارمزد 3 درصد رأس گیری ماهیانه

بـرای هـر قـسط مـاهیــانه یـا دو مـاه یک بار 

یک فقره چک صیادی مورد نیاز است.

اقساط تور های داخلی

50 درصد مبلغ تـــــــور بــــــصورت نـــقـــد

50 درصد مبلغ بصورت اقساط تا سقف 10 ماه

با محاسبه کارمزد 3 درصد رأس گیری ماهیانه

بـرای هـر قـسط مـاهیــانه یـا دو مـاه یک بار 

یک فقره چک صیادی مورد نیاز است.

اقساط تور های زیارتی

حداقل 30 درصد مبلغ تور بصورت نقد

حداکثر تا 70درصد مبلغ بصورت اقساط تاسقف 10ماه

با محاسبه کارمزد 2 درصد رأس گیری ماهیانه

بـرای هـر قـسط مـاهیــانه یـا دو مـاه یک بار 

یک فقره چک صیادی مورد نیاز است.