مبدأ مقصد مسافت نوع قطار قیمت بلیط مالک شماه قطار روزهای حرکت ساعت حرکت از مبدأ ساعت ورود به مقصد
تهران مشهد 926 چهارتخته سبز 1142500 رجا 338 همه روزه 00:30 12:10
تهران مشهد 926 پردیس سالنی 1150000 رجا 372 همه روزه 07:05 15:30
تهران مشهد 926 پردیس سالنی 1150000 رجا 374 همه روزه 07:20 15:45
تهران مشهد 926 صبا اتوبوسی 677500 رجا 318 همه روزه 09:20 21:55
تهران مشهد 926 چهارتخته پلور سبز 1202000 رجا 370 یک روز درمیان 15:05 01:30
تهران مشهد 926 شش تخته پارسی 873000 رجا 370 یک روز در میان 15:05 01:30
تهران مشهد 926 شش تخته با پذیرایی عصرانه 849000 مهتاب سیر جم 350 همه روزه 15:45 02:05
تهران مشهد 926 شش تخته کویر 806500 جوپار 330 همه روزه 16:05 02:40
تهران مشهد 926 درجه یک اتوبوسی ماهان 734500 جوپار 330 همه روزه 16:05 02:40
تهران مشهد 926 شش تخته با پذیرایی عصرانه 849000 ریل سیر کوثر 342 همه روزه 17:55 04:25
تهران مشهد 926 چهارتخته لوکس سپهر 1335500 رجا 368 همه روزه 17:55 04:20
تهران مشهد 926 شش تخته کویر 806500 جوپار 390 همه روزه 19:10 05:15
تهران مشهد 926 درجه یک اتوبوسی ماهان 734500 جوپار 390 همه روزه 19:10 05:15
تهران مشهد 926 زندگی با شام ویژه 2218000 رجا 320 همه روزه 19:55 06:15
تهران مشهد 926 زندگی با شام 1915000 رجا 320 همه روزه 19:55 06:15
تهران مشهد 926 زندگی با عصرانه 1684000 رجا 320 همه روزه 19:55 06:15
تهران مشهد 926 غزال بنیاد 1230500 بن ریل 340 همه روزه 20:15 06:40
تهران مشهد 926 غزال بنیاد(vip) 1455500 بن ریل 340 همه روزه 20:15 06:40
تهران مشهد 926 چهارتخته ویژه نور 1300000 نورالرضا 366 همه روزه 21:00 07:20
تهران مشهد 926 چهارتخته vip نور 1659000 نورالرضا 355 همه روزه 21:00 07:20
تهران مشهد 926 پنج ستاره ویژه فدک 1810500 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره بیزنس فدک 1590500 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره احکونومی فدک 1200000 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره فدک با عصرانه 4359500 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره بیزنس با هتل 5* کوثرناب 3578000 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره اکونومی با هتل5* سی نور 3578000 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره عصرانه با هتل 2*شاکر 2410000 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره عصرانه با هتل 2* دانشور 2410000 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره عصرانه با هتل 2* دانشور 2410000 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره عصرانه با هتل 3* ملیسا 2556500 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره بیزنس با هتل 5*درویشی 4403000 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 پنج ستاره بیزنس با هتل 5*الماس 2 4427000 ریل پرداز نوآفرین 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 لوکس 4تخته غدیر 1052000 ریل ترابر سبا 346 همه روزه 21:40 08:00
تهران مشهد 926 چهارتخته vip غدیر 1445500 ریل ترابر سبا 346 همه روزه 22:00 08:25
تهران مشهد 926 پرستو بن ریل 1228500 بن ریل 354 همه روزه 22:00 08:25
تهران مشهد 926 سروش بن ریل 1246000 بن ریل 316 همه روزه 23:05 09:35
تهران مشهد 926 چهارتخته سیمرغ 1142500 رجا 336 همه روزه 23:25 09:55
تهران خواف 870 شش تخته پارسی 773000 رجا 356 همه روزه 23:59 11:40
تهران خواف 870 چهارتخته پلور سبز 1018000 رجا 356 همه روزه 13:20 02:10
تهران طبس 1323 لوکس شش تخته پارسی 878000 رجا 358 همه روزه 13:20 02:10
تهران طبس 1323 چهارتخته پلور سبز 1230500 رجا 358 همه روزه 13:20 04:25
اصفهان مشهد 1484 چهارتخته غزال رجا 1369000 رجا 580 همه روزه 13:20 04:25
اصفهان مشهد 1484 چهارتخته ویژه نور 1498000 نورالرضا 580 همه روزه 14:25 09:00
اصفهان مشهد 1484 چهارتخته vip نور 1854500 نورالرضا 580 همه روزه 14:25 09:00
اصفهان مشهد 1484 لوکس چهارنفری غدیر 1512000 ریل ترابر سبا 584 همه روزه 15:45 09:00
اصفهان مشهد 1484 چهارتخته ویژه نور 1326500 نورالرضا 584 همه روزه 15:45 10:15
اصفهان مشهد 1484 چهارتخته vip نور 1126000 نورالرضا 584 همه روزه 15:45 10:15
شیراز مشهد 2000 چهارتخته پلور سبز 1512000 رجا 586 یکروز در میان 17:30 19:40
تبریز مشهد 1662 چهارتخته خلیج فارس 1326500 رجا 488 همه روزه 14:20 15:00
تبریز مشهد 1662 شش تخته میلاد 1126000 رجا 488 همه روزه 14:20 15:00
تبریز مشهد 1662 لوکس چهارتخته توس 1533500 رجا 480 همه روزه 15:20 16:45
تبریز مشهد 1662 لوکس چهارتخته اکسپرس 1626500 رجا 480 همه روزه 15:20 16:45
اهواز مشهد 1742 شش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 1498000 مهتاب سیرجم 180 همه روزه 11:50 16:00
اهواز مشهد 1742 شش تخته پارسی 1166000 رجا 188 همه روزه 16:30 18:30
اهواز مشهد 1742 شش تخته پلور سبز 1796500 رجا 188 همه روزه 16:30 18:30
زنجان مشهد 1241 پنج ستاره ویژه فدک 3213500 ریل پرداز نوآفرین 490 همه روزه 16:05 07:40
زنجان مشهد 1241 پنج ستاره بیزنس فدک 2544000 ریل پرداز نوآفرین 490 همه روزه 16:05 07:40
زنجان مشهد 1241 پنج ستاره اکونومی فدک 1775000 ریل پرداز نوآفرین 490 همه روزه 16:05 07:40
زنجان مشهد 1241 پنج ستاره اکونومی و هتل 3* سیمرغ 3607500 ریل پرداز نوآفرین 490 همه روزه 16:05 07:40
زنجان مشهد 1241 پنج ستاره با عصرانه و هتل 3*ملیسا 2862000 ریل پرداز نوآفرین 490 همه روزه 16:05 07:40
زنجان مشهد 1241 غزال بنیاد 1649500 بن ریل 490 همه روزه 16:05 07:40
زنجان مشهد 1241 چهارتخته اکسپرس 1171500 رجا 482 همه روزه 21:10 14:10
قزوین مشهد 1070 درجه یک شش تخته میلاد 921000 رجا 484 یکروز در میان 22:50 14:00
قزوین مشهد 1070 درجه یک چهارتخته خلیج فارس 973000 رجا 484 یکروز در میان 22:50 14:00
کرج مشهد 967 چهارتخته پلور سبز 1137500 رجا 486 یکروز در میان 16:20 04:00
کرج مشهد 967 چهارتخته ویژه نور 1361500 نورالرضا 496 یکروز در میان 23:30 12:30
کاشان مشهد 1213 چهارتخته پلور سبز 1214000 رجا 582 یکروز در میان 11:40 01:30
کاشان مشهد 1213 چهارتخته پارسی 987500 رجا 582 یکروز در میان 11:40 01:30
قم مشهد 1106 شش نفره 923000 بن ریل 184 یکروز در میان 11:20 00:35
قم مشهد 1106 پنج ستاره ویژه فدک 3029500 ریل پرداز نوآفرین 190 همه روزه 15:55 04:50
قم مشهد 1106 پنج ستاره بیزنس فدک 1862000 ریل پرداز نوآفرین 190 همه روزه 15:55 04:50
قم مشهد 1106 پنج ستاره اکونومی فدک 1666500 ریل پرداز نوآفرین 190 همه روزه 15:55 04:50
قم مشهد 1106 پنج ستاره فدک با عصرانه 1432000 ریل پرداز نوآفرین 190 همه روزه 15:55 04:50
قم مشهد 1106 پنج ستاره با عصرانه+هتل 3*ملیسا 2760000 ریل پرداز نوآفرین 190 همه روزه 15:55 04:50
قم مشهد 1106 پنج ستاره با عصرانه+ هتل 3*فیروز سیمرغ 3512500 ریل پرداز نوآفرین 190 همه روزه 15:55 04:50
قم مشهد 1106 5ستاره اکونومی+هتل 4*ایران 3432000 ریل پرداز نوآفرین 190 همه روزه 15:55 04:50
قم مشهد 1106 5ستاره اکونومی+ هتل قصر بین الملل 4198500 ریل پرداز نوآفرین 190 همه روزه 15:55 04:50
قم مشهد 1106 لوکس چهارتخته توس 1306000 بن ریل 186 همه روزه 23:45 14:40
قم مشهد 1106 چهارتخته اکسپرس 1128500 بن ریل 186 همه روزه 23:45 14:40
قم مشهد 1106 سروش بن ریل 1369000 بن ریل 186 همه روزه 23:45 14:40
اراک مشهد 1246 شش تخته پارسی 944000 رجا 178 همه روزه 15:20 07:00
ملایر مشهد 1353 شش تخته پارسی 980000 رجا 182 چهارروز یکبار 13:10 07:00
ملایر مشهد 1353 چهارتخته پلور سبز 1637000 رجا 182 چهارروز یکبار 13:10 07:00
یزد مشهد 1679 غزال ریل سیر 1268000 ریل کوثر 680 یکروز در میان 14:30 05:05
یزد مشهد 1679 چهارتخته vip کوثر 1630000 ریل کوثر 680 یکروز در میان 14:30 05:05
کرمان مشهد 2031 لوکس شش نفری 808500 جوپار 780 همه روزه 14:05 06:30
کرمان مشهد 2031 غزال بنیاد 1374500 بن ریل 780 همه روزه 14:05 06:30
بندرعباس مشهد 2409  غزال ریل سیر 1591000 ریل سیر کوثر 880 همه روزه 14:55 12:45
بندرعباس مشهد 2409 چهارتخته vip کوثر 1838000 ریل سیر کوثر 880 همه روزه 14:55 12:45
بندرعباس مشهد 2409 درجه یک خواب تهویه دار 1490500 ریل سیر کوثر 880 همه روزه 14:55 12:45
ساری مشهد 1052 شش تخته پارسی 916000 رجا 280 یکروز در میان 12:30 03:30
ساری مشهد 1052 شش  تخته پلور سبز 1202000 رجا 280 یکروز در میان 12:30 03:30
همدان مشهد 1235 شش  تخته پلور سبز 1416500 رجا 192 یکروز در میان 19:50 12:30
همدان مشهد 1235 شش تخته پارسی 930000 رجا 192 یکروز در میان 19:50 12:30
تهران اهواز 816 چهارتخته البرز 996000 مهتاب سیرجم 118 همه روزه 14:05 04:40
تهران اهواز 816 چهارتخته البرز 103000 رجا 132 همه روزه 15:50 07:10
تهران اهواز 816 پنج ستاره ویژه فدک 1899500 ریل پرداز نوآفرین 134 یکروز در میان 17:10 08:05
تهران اهواز 816 پنج ستاره بیزینس فدک 1526500 ریل پرداز نوآفرین 134 یکروز در میان 17:10 08:05
تهران اهواز 816 پنج ستاره اکونومی فدک 1324000 ریل پرداز نوآفرین 134 یکروز در میان 17:10 08:05
تهران اهواز 816 پنج ستاره فدک با عصرانه 1172500 ریل پرداز نوآفرین 134 یکروز در میان 17:10 08:05
تهران خرمشهر 937 شش تخته لوکس مهتاب 878000 مهتاب سیر جم 130 همه روزه 12:40 07:25
تهران تبریز 736 شش نفره 486000 رعد 430 همه روزه 19:25 07:35
تهران تبریز 736 درجه یک سهند 675000 رعد 430 همه روزه 19:25 07:35
تهران تبریز 736 چهارتخته خلیج فارس 509000 رجا 432 همه روزه 18:00 06:25
تهران تبریز 736 درجه یک شش تخته تبدیلی 455500 رجا 432 همه روزه 18:00 06:25
تهران مراغه 607 چهارتخته خلیج فارس 441000 رجا 422 یکروز در میان 21:25 07:35
تهران مراغه 607 شش تخته زاگرس 411000 رجا 422 یکروز در میان 21:25 07:35
تهران میانه 439 اتوبوسی نگین 286000 ریل ترابر سبا 450 همه روزه 05:40 11:45
تهران میانه 439 اتوبوسی نگین 286000 ریل ترابر سبا 452 همه روزه 15:25 21:25
تهران زنجان 315 ارم 263500 رجا 462 همه روزه 07:25 12:00
تهران شیراز 1074 چهارتخته پلور سبز 1114000 رجا 524 همه روزه 18:40 09:25
تهران شیراز 1074 نور 1257000 نور 524 همه روزه 18:40 09:25
تهران اصفهان 548 چهارتخته خلیج فارس 560000 رجا 520 یکروز در میان 22:50 06:20
تهران اصفهان 548 شش تخته میلاد 458500 رجا 520 یکروز در میان 22:50 06:20
تهران یزد 753 پردیس تندرو 527000 رجا 626 همه روزه 06:00 12:05
تهران یزد 753 پردیس تندرو 527000 رجا 624 همه روزه 15:35 22:05
تهران یزد 753 شش تخته لوکس با پذیرایی عصرانه 420000 مهتاب سیرجم 620 همه روزه 19:55 03:35
تهران یزد 753 لوکس چهارتخته غدیر 843500 مهتاب سیرجم 620 همه روزه 19:55 03:35
تهران یزد 753 اتوبوسی نگین 424500 مهتاب سیرجم 620 همه روزه 19:55 03:35
تهران کرمان 1105 غزال بنیاد 1195000 بن ریل 722 یکروز در میان 16:10 06:00
تهران کرمان 1105 لوکس شش نفری 765500 جوپار 720 همه روزه 18:05 08:10
تهران زاهدان 1658 لوکس البرز برنا 1458000 رجا 724 همه روزه 11:00 08:35
تهران زاهدان 1658 لوکس شش نفری 978000 جوپار 724 همه روزه 11:00 08:35
اصفهان بندرعباس 935 چهارتخته البرز 987500 رجا 532 یکروز در میان 13:50 04:50
تهران بندرعباس 1483 غزال بنیاد 1142500 بن ریل 822 همه روزه 12:15 08:25
تهران بندرعباس 1483 غزال بنیاد(vip) 1545000 بن ریل 822 همه روزه 12:15 08:25
تهران بندرعباس 1483 چهارتخته غزال 1432000 رجا 822 همه روزه 12:15 08:25
تهران بندرعباس 1483 لوکس شش نفری 8945000 جوپار 820 همه روزه 13:25 08:20
تهران ساری 354 شش تخته نسیم 356500 رجا 218 همه روزه 05:40 13:20
تهران گرگان 497 لوکس البرز برنا 583500 رجا 222 یکروز در میان 22:35 08:45
تهران گرگان 497 لوکس چهارنفری البرز 583500 رجا 220 یکروز در میان 17:00 03:25
تهران گرگان 497 شش تخته نسیم 433500 رجا 220 یکروز در میان 17:00 03:25
مشهد تهران 926 پردیس سالنی 1150000 رجا 373 همه روزه 05:20 13:35
مشهد تهران 926 پردیس سالنی 1150000 رجا 375 همه روزه 06:00 13:50
مشهد تهران 926 صبا اتوبوسی 677500 رجا 319 همه روزه 07:10 19:30
مشهد تهران 926 شش تخته با پذیرایی عصرانه 849000 مهتاب سیر جم 351 همه روزه 12:55 23:40
مشهد تهران 926 شش تخته کویر 806500 جوپار 331 همه روزه 12:15 23:05
مشهد تهران 926 درجه یک اتوبوسی ماهان 734500 جوپار 331 همه روزه 12:15 23:05
مشهد تهران 926 شش تخته کویر 806500 جوپار 391 همه روزه 15:15 01:50
مشهد تهران 926 درجه یک اتوبوسی ماهان 734500 جوپار 391 همه روزه 15:15 01:50
مشهد تهران 926 سروش بن ریل 1246000 بن ریل 317 همه روزه 16:05 02:25
مشهد تهران 926 غزال بنیاد 1230500 بن ریل 341 همه روزه 17:20 03:50
مشهد تهران 926 غزال بنیاد(vip) 1455500 بن ریل 341 همه روزه 17:20 03:5
مشهد تهران 926 چهارتخته ویژه نور 1300000 نورالرضا 367 همه روزه 17:45 04:15
مشهد تهران 926 چهارتخته vip نور 1652000 نورالرضا 367 همه روزه 17:45 04:15
مشهد تهران 926 شش تخته با پذیرایی عصرانه 849000 ریل سیر کوثر 343 همه روزه 18:55 05:30
مشهد تهران 926 پرستو بن ریل 1228500 بن ریل 355 همه روزه 19:20 05:55
مشهد تهران 926 پنج ستاره ویژه فدک 3094500 ریل پرداز نوآفرین 347 همه روزه 19:55 06:35
مشهد تهران 926 پنج ستاره بیزنس فدک 1810500 ریل پرداز نوآفرین 347 همه روزه 19:55 06:35